Deklaracja dostępności
Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gozornontowice.pl.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 21.05.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.06.2020

Status pod względem zgodności z ustawą
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

Data sporządzenia deklaracji dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-16 na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-06-19 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.gozornontowice.pl. Pragniemy poinformować, iż nasza placówka z należytą starannością dba aby użytkownicy serwisu internetowego https://gozornontowice.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej.

Skróty klawiaturowe
– Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Jeśli z jakichś powodów uznasz, że www.gozornontowice.pl nie jest dla Ciebie w pełni przystępny, prosimy skontaktuj się z nami pod adresem mailowym:
weronika.zientek@goz.ornontowice.pl

Koordynator do Spraw Dostępności

Osobą pełniącą funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności jest:

Weronika Zientek – Referent ds. promocji i obsługi klienta

Dane kontaktowe:

email: weronika.zientek@goz.ornontowice.pl

tel.: 32 4281045  adres: 43-178 Ornontowice ul. Klasztorna 1

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach
ul. Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice

Dostępność architektoniczna
Do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach prowadzi jedno wejście główne od ul. Klasztornej 1, które posiada podjazd dla samochodów umożliwiający dostęp do budynku osobom o ograniczonej mobilności. Przed budynkiem znajduje się parking na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drzwi otwierane są ręcznie, a rejestracja znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się winda, dzięki której dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia Ośrodka. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 2 piętrze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie dysponujemy możliwością skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

Plan postępowania w zakresie poprawy dostępności

[ pdf ] plik dostępny cyfrowo – Plan postępowania w zakresie poprawy dostępności