PRACA

W związku z rozwojem Gminnego Ośrodka Zdrowia prowadzimy nabór na powyższe stanowiska:

 • Pielęgniarka,
 • Rejestratorka,
 • Lekarz rodzinny/Pediatra,
 • Lekarz POZ.

Krótką informację wraz z CV prosimy wysłać na adres e-mail: praca@goz.ornontowice.pl lub skontaktować się telefonicznie z sekretariatem (tel. 32/42 81 042).

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminy Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
  1. osobiście lub listownie na adres: Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice,
  2. przez e-mail:goz@goz.ornontowice.pl
  3. telefonicznie:32/42 81 042.
 2. Inspektor Ochrony Danych – w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ornontowicach (dalej ośrodek) powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych i praw, które przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem można się skontaktować się przez e-mail:iod@ornontowice.pl.
 3. Państwa dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na określone stanowisko pracy, a podstawą ich przetwarzania jest art. 221 kodeksu pracy.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, kandydat sam decyduje czy chce uczestniczyć w procesie rekrutacji.
 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych – Pani/Pana nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż te wymienione w przepisach prawa.
 6. Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państw trzecich.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do 3 miesięcy, licząc od daty rozstrzygnięcia rekrutacji.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo:
  1. dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO,
  2. sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej,
  4. ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej,
  5. przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 9. Państwa dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Państwa dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.