Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ornontowicach


Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminy Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

osobiście lub listownie na adres: Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice,

przez e-mail: goz@goz.ornontowice.pl

telefonicznie: 32/42 81 042.


Inspektor Ochrony Danych – w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ornontowicach (dalej ośrodek) powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych i praw, które przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem można się skontaktować się przez e-mail: iod@goz.ornontowice.pl.


Państwa dane możemy przetwarzać w następujących celach:

– udzielania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej – w tym: potwierdzenie tożsamości przed udzieleniem świadczeń, diagnoza i proces leczenia, prowadzenie dokumentacji medycznej, profilaktyka zdrowotna, wystawianie zaświadczeń i zwolnień lekarskich, medycyna pracy, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w przypadku medycyny pracy w zw. z art. 6 i 11 ustawy o służbie medycyny pracy;

– cele archiwalne, naukowe i statystyczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO w zw. z przepisami ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o  działalności leczniczej, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

– prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o rachunkowości.


Podanie Państwa danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.

Informacja o odbiorcach danych osobowych – Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.


Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Państwa dane osobowe będą przechowywane, co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w art. 29 Ustawy o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, Państwa dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prowadzanie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, dane osobowe będą przechowywane przez sześciu lat, licząc od kolejnego roku obrachunkowego.


Przysługuje Panu/Pani prawo:

– dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO,

– sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

– usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej,

– ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do – ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej,

– przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,

przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


Państwa dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Państwa dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności