Struktura własnościowa podmiotu to:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Numer KRS 0000037464 GOZ Ornontowice znajduje się w rejestrze sądowym w Sądzie Rejonowym w Katowicach.

 

  1. Ośrodek działa na podstawie:
  • statutu, zatwierdzonego przez Radę Gminy Ornontowice;
  • wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą Wojewody Śląskiego (nr księgi rejestrowej 000000012464),
  • obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o działalności leczniczej,
  • ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r., z późniejszymi zmianami, tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018, poz. 395.
  • regulaminu organizacyjnego.