Struktura własnościowa podmiotu to:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Numer KRS 0000037464 GOZ Ornontowice znajduje się w rejestrze sądowym w Sądzie Rejonowym

w Katowicach.

 

 1. Ośrodek działa na podstawie:

 • statutu, zatwierdzonego przez Radę Gminy Ornontowice;

 • wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą Wojewody Śląskiego (nr księgirejestrowej

  000000012464),

 • obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o działalności leczniczej,
   
 • ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r., z późniejszymi zmianami, tekst jednolity ogłoszony

  w  Dz.U. 2018, poz. 395,

 • regulaminu organizacyjnego.