Zgodnie z obowiązującym Statutem, ośrodek zdrowia prowadzi działalność jako: Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej niebędący przedsiębiorcą pod nazwą “GMINNY OŚRODEK ZDROWIA w Ornontowicach”.

Podmiotem tworzącym “Ośrodek” jest Gmina Ornontowice.