Zgodnie ze stanem ewidencyjnym na dzień 31.12.2017r. przedstawiony został bilans, stanowiący załącznik

do sprawozdania finansowego za 2017r. Majątek GOZ Ornontowice wynosił :

AKTYWA:

A. Aktywa trwałe                              zł  16 912,83

B. Aktywa obrotowe                         zł 870 311,45

– Należności krótkoterminowe        zł 434 407,74

– Inwestycje krótkoterminowe          zł 435 903,71

Suma aktywów                                zł 887 224,28

 

PASYWA:

A. Kapitał własny                                                 zł   646 462,70

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania      zł  240 761,58

– Rezerwy na zobowiązania                                zł   77 194,34

– Zobowiązania krótkoterminowe                        zł  163 567,24

Suma pasywów                                                   zł  887 224,28