Nieobecności lekarzy

Maj 11, 2018

Nieobecności lekarzy

  • lek. med. Barbara Szczuka – 18.10.2019 r.
  • lek. med. Anna Bazan  – od. 18.10.2019r. do 31.10.2019 r.