RODO w Gminnym Ośrodku  Zdrowia w Ornontowicach

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ornontowicach

W dniu 31 sierpnia 2018 roku na Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ornontowicach został wyznaczony Pan Jarosław Mirek, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@medycznyabi.pl

 

Umowa o świadczenie usług w zakresie Inspektora Ochrony Danych z dnia 31. lipca 2018 r.

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 oraz art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz.1000) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyznaczam od dnia 31. lipca 2018 r. bezterminowo na Inspektora ochrony danych Pana Jarosława Mirek.
§ 2.
Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Inspektora ochrony danych określa art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 21018 r. poz. 1000) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
§ 3.
Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach i odpowiada za zapewnienie przestrzegania ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ornontowicach.
§ 4.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.